درمانگاه تامین اجتماعی مهران

 

مساحت زمین زیربنا تاریخ شروع
2000 2773 97/12/09