درمانگاه تامین اجتماعی سردشت

 

مساحت زمین زیربنا تاریخ شروع
2000 2623 97/04/09