بیمارستان 550 تختخوابی فیاض بخش

زیربنا
مکان
  60000 متر مربع
تهران