بیمارستان 100 تخت خوابی هدایت

زیربنا مکان
2000 تهران