شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران

خدمات قابل ارائه

ارائه خدمات مهندسی در زمينه مطالعه، برنامه ريزي، طراحی و نظارت بر اجراي پروژه‌ هاي معماری، شهرسازی، سازه، سيويل (راه و ساختمان)، تأسيسات و طراحي کلیه عملیاتی که بطور مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد و همچنین انجام تحقیق و بررسی، مطالعه و طراحی برای شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و نیز انجام خدمات مربوط به تهیه طرح اعم از خدمات طراحی و خدمات مشاوره ای و انجام کنترل های کیفی و کنترل پروژه ، انجام خدمات کنترل مدارک فنی، محاسباتی و نقشه های اجرایی، نظارت بر اجرای طرح و کنترل کیفیت مواد و مصالح، انجام خدمات طراحی تفضیلی و صدور خدمات فنی و مهندسی.

پروژه های طراحی شده در یک نگاه...

100

تخت خواب بیمارستان

100

مترمربع پلی کلینیک

100

متر مربع درمانگاه

100

مترمربع اداری

100

سرمایه گذاری

پروژه های در دست اقدام

پروژه های در حال اقدام در یک نگاه...

100

متراژ پروژه خاتمه یافته

100

متراژ پروژه های در دست ساخت

100

اعتبارات هزینه شده

100

تعداد کل پروژه ها