معاونت فنی و نظارت

الف- شرح وظایف عمومی

 • بازبینی و تایید کرده صحت کارکرد پیمانکاران پروژه ها و در مراحل اجراي پروژه نیز با همکاري واحد طرح و مجری پروژه جهت مطابقت اجرا با برآورد اولیه و نقشه اجرائی ابلاغی را کنترل نماید .
 • مسئولیت بازبینی و اظهار نظر درخصوص طراحی فنی تهیه شده در پروژه .
 • پیگیري نقشه هاي چون ساخت از پیمانکار در هر مرحله از کار .
 • بررسی و تائید مصالح مورد استفاده در پروژه، و تطبیق آن با مشخصات ذکر شده نقشه هاي اجرائی و مشخصات فنی و عمومی و آئین نامه هاي موجود .
 • شرکت در کلیه جلسات کمیته هاي تخصصی، راهبردي و سایر کمیته ها و کارگروه هاي مربوط به هر پروژه که تحت نظارت ناظر عالی وپیگیری امور مربوط به نظارت شهرداري
 • بررسی برنامه زمانبندي پروژه و پیگیري ابلاغ برنامه زمان بندي توسط دستگاه نظارت منطقه یا سازمان
 • ناظر عالی نماینده حوزه دفتر فنی و عمرانی سازمان و نماینده شرکت در کمیسیونهاي تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها
 • بازدیدهاي مستمر از پروژه هاي تحت نظارت عالی و ارائه گزارش هفتگی (شامل: مشخصات فنی، پیشرفت فیزیکی ، مشکلات پروژه، انطباق با برنامه زمانبندي تفصیلی و پیشنهاد و ارائه راهکارهاي فنی و اجرایی جهت حل مشکلات پروژه)
 • مستند سازی و تهیه گزارش مصور از مراحل مختلف اجرائی پروژه هاي تحت نظارت عالیه .
 • پیگیري تنظیم صورتجلسات کارگاهی به موقع
 • پیگیري انجام نظارت مستمر بر پروژه در حساسیت مراحل مختلف با صدور مجوزهایی که آیتم قبلی تائید و شروع عملیات بعد صادر گردد .
 • صدور مجوز اجرای کار و اجرای عملیات
 • رسدیدگی به صورتجلسات ، صورت وضعیت و سایر مستندات و مدارک ارسالی از جانب مجری و پیمانکاران پروژه