معاونت طراحی و مهندسی

الف- شرح وظایف عمومی

 • مدیریت بر پروژه های طراحی واگذار شده به شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران
 • تعیین رویه و گردش کار طراحی بین بخش های مختلف و واحدهای شرکت
 • پیاده‌سازی خط مشی شرکت در حوزه معاونت طراحی به‌کمک تدوين رویه‌های کاری حوزه مذکور و كسب اطمينان از انطباق رویه‌های تدوين شده با انتظارات، اهداف و خط‌مشی هیات مدیره و مدیرعامل.
 • ارجاع مکاتبات و امورات مربوطه به حوزه های تحت مدیریت
 • بررسی و تائید مکاتبات فنی و اجرایی تهیه شده توسط واحدهای ذیربط
 • گردش مدارک و مستندات در امور مربوط به سایر معاونت‌ها و هماهنگی موارد مرتبط با آنها
 • تصمیم گیری درخصوص راهکارهای طراحی پروژه‌ها
 • ارسال مشتندات طراحی برای تهیه گزارش مطالعات مرحله اول
 • شرکت در جلسات طراحی از جانب مهندسان مشاور خانه سازی ایران
 • شرکت در جلسات مدیریتی با کارفرمایان، پیمانکاران و سایر عوامل پروژه ها
 • پیاده‌سازی خط مشی شرکت در حوزه های طراحی
 • نظارت بر آرشیو منظم مدارک و مستندات فنی
 • تبیین فرآیندها و رویه‌های مناسب جهت حفظ و انتقال تجربیات طراحی های انجام شده در پروژه‌ها